Política de Privacitat

En compliment del que es disposa en l'actual legislació en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, a través de l'acceptació de la present Política de Privacitat, vostè facilita les seves dades personals de manera voluntària i no obligatòria, i consent de manera inequívoca i expressa, el tractament per part de MARIA DE LA MAR MANSA RAVENTÓS (en qualitat de Responsable del Tractament), de les dades personals recaptades o obtinguts a través de la present web, principalment mitjançant formularis o enllaços de correu electrònic.


La base jurídica per a procedir al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment inequívoc, tenint aquest tractament per finalitat el manteniment i la gestió de les relacions amb els usuaris, així com la realització de labors comercials i d'activitats promocionals i publicitàries, en el marc dels serveis oferts o prestats per MARIA DE LA MAR MANSA RAVENTÓS. Les seves dades de caràcter personal podran ser conservats mentre resultin d'utilitat per als fins que van motivar la seva obtenció i en tot cas, sempre que vostè no hagi sol·licitat la seva eliminació. Així mateix, les dades de caràcter personal recaptats a través del present lloc web, no seran cedits o comunicats a tercers excepte obligació legal, o en tot cas, prèvia informació i sol·licitud del seu consentiment exprés per a això, a excepció d'aquells casos en els quals no sigui necessària la seva obtenció pel fet que la prestació dels serveis oferts requereixi necessàriament la connexió amb fitxers de tercers.


Les activitats promocionals assenyalades en el paràgraf anterior podran dur-se a terme mitjançant l'enviament de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalent. En relació a aquestes comunicacions comercials, en virtut del que es disposa pels articles 21 i 22 de la LSSI, vostè haurà de prestar el seu consentiment exprés marcant la casella “Accepto”, quan mitjançant qualsevol classe de formulari MARIA DE LA MAR MANSA RAVENTÓS li sol·liciti dades personals com el seu correu electrònic o e-mail, amb la finalitat de procedir a enviar-li comunicacions electròniques de caràcter comercial. Igualment, en cas que vostè desitgi revocar el consentiment prestat per a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials, haurà de dirigir-se a MARIA DE LA MAR MANSA RAVENTÓS a través del correu electrònic info@marserveis.net, fent constar la seva voluntat de deixar de rebre comunicacions comercials via electrònica o anàloga.


Por último, a través de la presente Política de Privacidad se le informa de que, en caso de que esté interesado, podrá ejercitar los derechos que como titular de sus datos personales le asisten en virtud de la actual legislación en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, tales como el acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas y elaboración de perfiles. De igual modo, usted tendrá derecho a retirar o revocar el consentimiento prestado inicialmente para el tratamiento de sus datos personales, así como a presentar las oportunas reclamaciones para la defensa de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).


Usted podrá llevar a cabo el ejercicio de los mencionados derechos mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a MARIA DEL MAR MANSO RAVENTÓS, Av. Tarragona, 61 – 43720 L’Arboç (Tarragona), a la atención del Responsable del Tratamiento. El interesado deberá enviar dicha comunicación indicando la petición o derecho que ejercita y si es necesario, la documentación en que se fundamenta; su nombre y apellidos; un domicilio a efectos de notificaciones; y una copia de su NIF, pasaporte o documento de identidad equivalente.


MARIA DEL MAR MANSO RAVENTÓS se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad de conformidad con las posibles variaciones que pueda experimentar la Ley, siendo dichos cambios introducidos con la antelación suficiente para dar cumplimiento tanto a la normativa en materia de protección de datos personales, como a los criterios adoptados y seguidos por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

anar al principi de la pàgina